fbpx

เซลล์ลูล่าร์ บีม คือ รูปแบบของคานนวัตกรรมใหม่ที่เป็นโครงสร้างอาคารรูปแบบใหม่ และคานเป็นช่องเปิดในเนื้อคานโดยมีลักษณะเป็นโค้งวงกลม ต่อกันโดยจะมีระยะห่างของช่องว่างบที่เท่ากันบนเนื้อคานเหล็ก เนื่องจากมีการพัฒนาการออกแบบและนวัตกรรมเชิงวิศวกร

ภาพของเซลล์ลูล่า บีม

Facebook Comments