fbpx

คณะผู้บริหาร

บริษัท เคซี เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

นายนิพนธ์ เจริญกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
นางสาวศิริพร มาตราแสง
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
นายอลัมพล เจริญกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติก
นายรวิวรรธน์ อุปทุม
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาววิไลพร ท้าวสูงเนิน
ผู้จัดการเขต
นางสาวดวงจันทร์ อุปนัน
ผู้จัดการเขต
นายวสันต์ สิงห์รอ
ผู้จัดการเขต
นางสาวพัชราวลี พระโนราช
ผู้จัดการเขต